Навчання з охорони праці – обов’язок кожного роботодавця.

  • 199

Жашківське відділення  Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Черкаській області  доводить  до  відома роботодавців.

Навчання  з охорони праці – обов’язок кожного роботодавця.

   На кожному підприємстві, в установі та організації (як приватної, так і державної чи комунальної форм власності) повинні проводитися навчання та перевірка знань з питань охорони праці.  На підприємствах на основі Типового положення про порядок проведення навчання й перевірки знань з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) (далі – Типове положення), з урахуванням специфіки виробництва та вимог нормативно-правових актів з охорони праці, розробляються і затверджуються відповідні положення про навчання з питань охорони праці, а також формуються плани-графіки виконання цієї роботи. Відповідальність за організацію навчання й перевірку знань з питань охорони праці покладається на керівника. Контроль за навчанням і періодичністю перевірки знань із цих питань здійснює служба охорони праці підприємства.

   Посадові особи, діяльність яких пов’язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу та періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.

    Метою такого навчання є отримання посадовими особами й іншими працівниками основних навичок з охорони праці для безпечного ведення робіт.

   Особи, які суміщають професії, проходять навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці як за їхніми основними професіями, так і за професіями, що суміщають.

  Перед перевіркою знань з питань охорони праці на підприємстві для працівників організовується навчання: лекції, семінари та консультації.

  Перевірка знань проводиться за нормативно-правовими актами з охорони праці, додержання яких входить до їхніх функціональних обов’язків.

   Перевірка знань працівників з питань охорони праці на підприємстві здійснюється комісією з перевірки знань з питань охорони праці підприємства, склад якої затверджується наказом (розпорядженням) роботодавця. Головою комісії призначається керівник або його заступник, до службових обов’язків якого входить організація роботи з охорони праці. До складу комісії підприємства входять спеціалісти служби охорони праці, представники юридичної, виробничої, технічної служб, профспілки або уповноважені найманими працівниками особи з питань охорони праці. До складу комісії підприємства можуть залучатися страхові експерти з охорони праці Фонду соціального страхування України та викладачі, які проводили навчання.

    Усі члени комісії у порядку, встановленому Типовим положенням, повинні пройти навчання та перевірку знань з питань охорони праці.

    Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі (відповідно до Переліку робіт з підвищеною небезпекою та Переліку робіт, де є потреба в професійному доборі), повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання й перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

     Спеціальне навчання з питань охорони праці може проводитись як безпосередньо на підприємстві, так і в навчальному центрі.

     Це навчання проводиться роботодавцем на підприємстві за навчальними планами та програмами, які розробляються з урахуванням конкретних видів робіт, виробничих умов, функціональних обов’язків працівників і затверджуються наказом (розпорядженням) роботодавця.

     Перевірка знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання здійснюється:

-         комісією підприємства (якщо навчання проводилось безпосередньо на підприємстві);

-         комісією відповідного територіального органу Держпраці за участю відповідних профспілок (якщо навчання проводилось у навчальному центрі);

-         у порядку, визначеному абзацами 2, 3 пункту 5.3 розділу 5 Типового положення (якщо навчання проводилось у галузевому навчальному центрі).

    До складу комісії можуть залучатися особи, які пройшли навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці.

 Крім того, до початку робіт необхідно провести інструктажі з питань охорони праці, які за характером і часом проведення поділяються на вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий.

    Вступний інструктаж проводиться з усіма особами, що приймаються на роботу, працівником служби охорони праці підприємства або організації відповідно до програми, передбаченої Типовим положенням. Відповідний запис робиться в журналі реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці, а також у наказі про прийняття працівника на роботу.

     Первинний інструктаж проводиться до початку роботи безпосередньо на робочому місці з новоприйнятим працівником;  із тим, який переводиться з одного структурного підрозділу підприємства до іншого; який виконуватиме нову для нього роботу; з відрядженим працівником іншого підприємства, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на підприємстві.

      Повторний інструктаж за змістом і організацією аналогічний первинному.

Періодичність його проведення залежить від ступеня небезпеки виконуваних робіт, але не рідше:

- 1 раз на 3 місяці – на роботах з підвищеною небезпекою;

- 1 раз на 6 місяців – для решти робіт.

     Позаплановий інструктаж проводиться при нещасному випадку, зміні технологічного процесу, введенні в експлуатацію нового обладнання, змінах у законодавчих або нормативно-технічних документах з охорони праці.

     Цільовий інструктаж проводиться безпосередньо перед виконанням робіт, що характеризуються підвищеною небезпекою або при разовому виконанні робіт, що, як правило, не виконуються працівником.

  Усі види інструктажів, крім вступного, проводяться безпосередніми керівниками працівників і фіксуються в журналі реєстрації інструктажів з охорони праці на робочому місці.

    Відповідальність за організацію й здійснення інструктажів, навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці покладається на роботодавця.

    Працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з питань охорони праці, до роботи не допускаються.

 

   Страховий експерт з охорони праці  Жашківського відділення Управління  виконавчої дирекції Фонду соціального  страхування  України  у Черкаській області

Добротворська К.В.тел.098-279-77-11